The 9 Books

Sappho

Sappho on a coinSappho lived between 630 – 570 B.C. (although this is not known for certain) on the Greek island of Lesvos, located in the Aegean Sea close to Turkey. The only source of knowledge about her personal life is her own poetry, which was subject to very different interpretations throughout centuries.

Her poetry was written in a local Aeolic dialect of ancient Greek. It used to be collected in nine books; most of this heritage is now lost. The only poem that survived complete is titled “Hymn to Aphrodite”. As an artist, she was probably the first to write about her own feelings and emotions.

The remaining pieces suggest that she probably enjoyed more freedom than many women even nowadays, and even more than many contemporary women artists. Centuries later, she still has something to say, and maybe especially through art.

O Safonie

Safona żyła w latach 630 – 570 p.n.e. (chociaż nie jest to wiadome na pewno) na greckiej wyspie Lesvos, na Morzu Egejskim, blisko Turcji.  Jedynym źródłem wiedzy na temat jej osobistego życia jest jej własna poezja, którą przez stulecia poddawano bardzo różnym interpretacjom.

Poezja Safony jest zapisana w lokalnym eolskim dialekcie starożytnej greki. Początkowo wiersze zebrane były w dziewiąciu książkach; większość z tego dziedzictwa nie przetrwała do dziś. Jedyny wiersz który ocalał w całości jest zatytułowany “Hymn do Afrodyty”. Jako artystka, była prawdopodobnie pierwszą która pisała o swoich własnych uczuciach i emocjach.

Fragmenty jej poezji które przetrwały do dziś sugerują że prawdopodobnie cieszyła się większą swobodą niż wiele kobiet, a także wiele współczesnych artystek, nawet współcześnie. Wieki później, wciąż ma nam coś do powiedzenia, być może zwłaszcza poprzez sztukę.

 

red

Advertisements