The 9 Books

] no pain

The next book comes in form of two. One is done the “traditional way” (as I am a very traditional artist), consisting of a fragment of Sappho’s poetry and a photo story inspired by a talented actress Eva Sakálová. However, it started from accidental photo documentation of an artistic event during a “White Night” in Bratislava, which is a night long exhibition of open air light installations. In one of them someone allowed their black labrador dog to play with water sprinklers which were reflecting rays of red laser light. Two photos of this dog appear on the front and on the back cover of the book, while a red light and nightly locations have set the mood for the rest of this book.

Together with their chosen fragment of Sappho, they speak of the darkness, secrets, intimacy, desire and awareness. The other fragment, that makes the title of this book – “] no pain” – signifies that these elements can also be connected with danger, fear and pain; square bracket indicates that these words were at the end of a line, which was a part of a lost poem. The poem is of course unknown to us, just as the black surroundings depicted in most photos that make this book.

not one girl I think
who looks on the light of the sun
will ever
have wisdom
like this

Sappho translated by Anne Carson

Identikit is a photo documentary of a theatre play, which was my first connection that later led to discoveries which allowed for creating the “Sappho book”. The play was produced by a small indepentent theatre Nomantinels, which takes up various queer topics of all shades of the rainbow, doing so with a lot of style, professionalism and bravery.

Both books and related artworks are to be exhibited at Kafe Scherz in Bratislava, Slovakia, throughout March 2017.

pieswordpressmin

] no pain
the 6th book on Sappho
Anna Juchnowicz
photographing Eva Sakálová
in Bratislava 2016

identikitswordpressmin

Identikit
Réžia: Adriana Totiková
Dramaturgia: Michal Baláž
Scéna & Kostýmy: Daša Krištofovičová
Pohybová spolupráca: Elena Kolek Spaskov
Výber hudby: Adriana Totiková, Michal Baláž
Produkcia: Mira Dittrich, Andrej Kuruc
Asistent produkcie a web: Róbert Pakan
Hrajú: Eva Sakálová, Elena Kolek Spaskov, Dana Gudabová, Števo Martinovič, Peter Kadlečík, Peter Tilajčík, Jozef Štupák

.
photography & book design: Anna Juchnowicz
Books created during Creation of the Photobook course
at Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (AFAD)
Pedagogues: Mgr.art Olja Triaška Stefanovič, Mgr.art Juraj Blaško, ArtD
Under the supervision of Assoc. Prof. Jana Hojstričová, ArtD
thanks to theatre Nomantinels

Następna książka powstała w formie dwóch. Pierwsza wykonana jest w “tradycyjny sposób” (ponieważ jestem bardzo tradycyjną artystką), zawiera fragmenty poezji Safony i fotograficzną opowieść zainspirowaną utalentowaną aktorką Evą Sakálovą. Jednak wszystko zaczęło się od przypadkowej dokumentacji wydarzenia artystycznego podczas “Białej Nocy” w Bratysławie, która była całonocną wystawą plenerowych instalacji świetlnych.  Przy jednej z nich ktoś pozwolił swojemu czarnemu labradorowi podejść do zraszaczy odbijających promienie czerwonego laserowego światła. Dwa zdjęcia tego psa znajdują się na przedniej i tylnej okładce książki, podczas gdy czerwone światło i nocne lokalizacje ukształtowały nastrój dla całości tej książki.

Włącznie z wybranym dla nich fragmentem Safony, opowiadają o ciemności, tajemnicy, intymności, pożądaniu i świadomości. Fragment, który jest tytułem tej książki – “bez bólu” – oznacza że te elementy można także powiązać z niebezpieczeństwem, strachem i cierpieniem; nawias kwadratowy wskazuje że słowa te były końcem linijki wiersza, który zaginął. Oczywiście tego wiersza nie możemy poznać, podobnie jak nieprzeniknionych ciemności osłaniających wiele zdjęć znajdujących się w tej książce.

żadna dziewczyna jak sądzę
która wpatruje się w światło słońca
nigdy nie posiądzie
takiej mądrości
jak ta
Safona tłum. A. Juchnowicz

Identikit to fotograficzna dokumentacja spektaklu teatralnego, który był moim pierwszym punktem zaczepienia, doprowadzającym do późniejszych odkryć które w efekcie pozwoliły stworzyć “książkę o Safonie”. Spektakl stworzył niezależny teatr Nomantinels, który podejmuje wiele queerowych tematów we wszystkich odcieniach tęczy, robiąc to w wielkim stylu, profesjonalnie i odważnie.
Obie książki i towarzyszące im dzieła będą pokazane na wystawie w Kafe Scherz w Bratysławie, w marcu 2017.

Advertisements
This entry was published on 17 December, 2016 at 8:23 pm and is filed under The 9 Books. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
%d bloggers like this: