The 9 Books

OMG first book not on Sappho!

…but don’t panic, this is only a sketchbook… in which I sketched a design of “something” inspired by Margaret Atwood’s “The Handmaid’s Tale”. As after reading Sappho over and over again I’m very much into fragments, I chose two sentences from this book:

I feel like cotton candy: sugar and air. Squeeze me and I’d turn into a small sickly damp wad of weeping pinky-red.

Szok, pierwsza książka nie o Safonie!

…ale proszę nie wpadać w panikę, to tylko szkicownik… w którym szkicuję projekt “czegoś” zainspirowanego przez powieść Margaret Atwood “The Handmaid’s Tale” (“Opowieść służącej”). Ponieważ od czytania Safony tyle razy od nowa skupiam się na fragmentach, wybrałam dwa zdania z tej książki:

Czuję się jak wata cukrowa: powietrze i cukier. Ściśnij mnie a zamienię się w mały, chorobliwie wilgotny tampon kapiący różówo-czerwono.

 

Advertisements
This entry was published on 10 February, 2016 at 2:38 pm and is filed under The 9 Books. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
%d bloggers like this: