The 9 Books
first knot / pierwszy węzeł

Sappho is teaching: make yourself a notebook

Safona naucza: zrób sobie notatnik

Notebook is a good thing to experiment with; much easier to put together as you don’t have to think of all the complicated aspects of text, narration and illustrations (although you can, to make that notebook even more personal).

Najłatwiej uczyć się robiąc notatnik; dużo łatwiej go wykonać, jako że nie trzeba myśleć o wszystkich skomplikowanych kwestiach związanych z tekstem, narracją i ilustracjami (chociaż można, by notatnik był jeszcze bardziej osobisty).

paper

paper / papier

First, you need to fold your papers in half. For a sketchbook, it’s better to use a higher quality, thick paper, but it makes the book heavier; so for a simple notebook I would rather choose a thinner paper. However, the endpapers need to be thicker. They can be glued onto the first and last signature, or sewn in.

Najpierw trzeba złożyć papiery na pół. Do szkicownika lepiej użyć grubszego papieru dobrej jakości, ale sprawi on że notes będzie cięższy; dlatego do zwykłego notatnika lepiej wybrać cienki papier. Jednak wyklejki zawsze powinny być grubsze. Można je przykleić do pierwszej i ostatniej składki, albo przyszyć.

sewing on tapes

sewing on tapes / szycie na taśmach

This is the simplest method of sewing on tapes, which can be done at home once you have where to attach them.

To najprostsza metoda szycia na taśmach, które można wykonać w domu jeśli wymyśli się, gdzie je przyczepić.

sewing pattern

sewing pattern / tak się szyje

Finished book block; this is how the thread goes. Remember to loop around the previous signature (and wax your thread before you start).

Zszyta książka; w taki sposób idzie nitka. Pamiętaj by zawiązać o poprzednią składkę (i nawoskować nitkę przed rozpoczęciem szycia).

mosquito net

mosquito net / moskitiera

This was a little experiment; I had some leftover mosquito net, and decided to glue the spine with it, to have something transparent but (hopefully) strong, and also flexible. It works great!

To był mały eksperyment; miałam resztki moskitiery i postanowiłam okleić nimi grzbiet, żeby był nadal przezroczysty ale trzymał mocno, zachowując elastyczność. Działa!

headband cord / rdzeń kapitałki

headband cord / rdzeń kapitałki

This is how I attached a headband cord, to sew it onto the signatures. Doesn’t look professional, but works good enough.

Tak przymocowałam rdzeń kapitałki, żeby uszyć ją na książce. Nie wygląda profesjonalnie, ale działa dobrze.

threads / nici

threads / nici

I use embroidery thread for sewing headbands. If you’re a beginner, it’s good to use two different colours, but not white. However, a monochromatic headband looks very sexy. Tie both ends together.

Do szycia kapitałki używam muliny. Zanim nabierzemy wprawy, lepiej używać dwóch różnych kolorów, ale nie białego. Jakkolwiek, monochromatyczna kapitałka wygląda wspaniale. Zwiąż oba końce razem.

beginning / początek

beginning / początek

This is how you begin: stick one needle above the tape. It will then go up, under the core, and back; then you make a knot with the other thread and start making the actual headband after.

Tak się zaczyna: wbijamy igłę nad taśmą. Później idzie do góry, pod kapitałką, z powrotem; potem robimy supeł z drugą nitką i zaczynamy szycie właściwej kapitałki.

how they go / tak idą

how they go / tak idą

This is how it goes: the first thread goes under the core, and loops around it.

Tak to idzie dalej: pierwsza nitka przechodzi pod rdzeniem kapitałki i wokół niego.

first knot / pierwszy węzeł

first knot / pierwszy węzeł

Then the other thread is tied to the first (under the core) and goes above it, and loops around the core next to the first one. Very easy (after you try it a million times).

Następnie druga nitka jest przywiązana do pierwszej (pod rdzeniem) i idzie nad nią, a potem wokół rdzenia kapitałki tak jak pierwsza. Bardzo łatwe (jak już się to zrobi milion razy).

finished headband / ukończona kapitałka

finished headband / ukończona kapitałka

This is how a finished headband should look like.

Tak powinna wyglądać skończona kapitałka.

cover / okładka

cover / okładka

And the cover. Here the mosquito net is just for decoration.

Okładka. Tutaj moskitiera jest tylko ozdobą.

headband from inside / kapitałka od środka

headband from inside / kapitałka od środka

This is how the headband will look inside each signature.

Tak kapitałka będzie wyglądała w środku każdej składki.

Advertisements
This entry was published on 28 June, 2015 at 9:54 pm and is filed under The 9 Books. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.